Erasmus voor de klas

//Erasmus voor de klas

Lesmateriaal voor het onderwijs

Na het eerdere succes heeft de Stichting ‘Huis van Erasmus’ in september 2011 een geheel herziene druk uitgegeven van het leerwerkboek Erasmus voor de Klas. De uitgave bestaat nu uit twee delen: deel 1 voor het basis- en voortgezet onderwijs; deel 2 specifiek voor het v.o.

Praktische en actuele invulling

Het kennismaken met Erasmus gaat over zaken die belangrijk zijn voor kinderen in het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van twaalf  tot veertien jaar. Erasmus’ opvattingen van vijfhonderd jaar geleden over onderwijs, verdraagzaamheid, het omgaan met verschillen tussen mensen, het vreedzaam met elkaar leven en zelfs in aanzet over mensenrechten, hebben nu nog steeds een sterke zeggingskracht. De twee werkboeken geven een praktische en actuele invulling aan het ideaal van Erasmus: het best mogelijke onderwijs en een uitmuntende burgerschapsvorming.

Opzet van de werkboeken

De werkboeken bevatten drie elementen. Aan de eerste twee werken leerlingen individueel, aan de derde in een groep.

1e element:  kennisoverdracht
Hierbij komt  het levensverhaal van Erasmus en zijn denkbeelden over onder meer het omgaan met andersdenkenden, vriendschap, oorlog en vrede aan bod.. Citaten uit geschriften van Erasmus illustreren deze denkbeelden. De verwerking van deze nieuw opgedane kennis door de leerling vindt aan het eind van elk hoofdstuk plaats: via een aantal toetsvragen kunnen de leerlingen nagaan of ze de strekking van het verhaal hebben begrepen.

2e element: reflectie op het eigen denken
Door het stellen van verdiepingsvragen is de leerling in staat een brug te slaan tussen de behandelde stof en zijn (m/v) eigen leven. Tussen stukken tekst staan steeds vragen die de leerling stimuleren na te denken hoe hij er over denkt, wat zijn ervaringen zijn en welke gevoelens de  behandelde thema’s bij hem teweeg brengen. Deze persoonlijke antwoorden noteert de leerling in het werkboek, waardoor dit na afloop ook een functie heeft als persoonlijk document.

3e element: de uitwisseling in de groep
Door de eigen opvattingen en gevoelens bij de thema’s te delen met mede-leerlingen kunnen zij een bredere kijk ontwikkelen. Door de leerling te stimuleren goed naar de anderen te luisteren ontstaat als vanzelf een klimaat van tolerantie en wederzijds begrip in de klas.

Praktische invulling in de klas

Deel 1 is met name geschikt voor leerlingen uit de hoogste klas van de basisschool. Ze kunnen de stof zelfstandig doornemen, maar de stof leent zich ook uitstekend als project in de klas. Aan het eind kunnen leerlingen dan een presentatie geven of een kleine tentoonstelling organiseren. De periode na de Cito-toets is hiervoor heel geschikt. Deel 1 van Erasmus voor de klas is zeker ook interessant voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in combinatie met deel 2. In het v.o. is het materiaal ondersteunend binnen vakken als geschiedenis, filosofie /levensbeschouwing en maatschappijleer.

Duur van het project (doorlooptijd)

Het aantal uren dat een leerkracht voor het project kan uittrekken ligt helemaal open. Alles kan bij wijze van spreken op één of twee dagen plaatsvinden, met wat huiswerk tussendoor. Maar valt het project binnen een veel bredere bespreking van de door Erasmus naar voren gebrachte thema’s, dan ligt een langere periode voor de hand.

Bestelgegevens

De prijs per deel is € 5 exclusief verzendkosten. U kunt uw bestelling doorgeven via evdk@huisvanerasmus.nluiteraard met duidelijke vermelding van uw naam, telefoonnummer, adresgegevens en het gewenste aantal exemplaren van de twee delen . De factuur sturen we met de bestelling mee.

Tips voor begeleiders
Voor begeleiders die wat tips kunnen gebruiken bij het werken met de stof staan hieronder diverse PDF’s:

Een dialoog in de klas
Discussie, debat & dialoog
Bijlage met didactische punten
Handleiding met groepsopdrachten.

2019-12-16T20:04:24+00:00Publicaties|